quickpay hojmark

Energi Solution

SeierFitness inverted

Navn   Mail Telefon Fokus Sekundært
Martin Ahler   ad hoc Motion 1
Anders Bisholt 9398258 Motion 1 Motion 2
Benn Bjerregaard   Motion 1 Motion 2
Henrik Vindshøj 20706897 Motion 1 Motion 1
Mads Grand 22630220 Motion 1 Motion 1
Casper Nyhuus ?   Motion 1  
Frederik Axelsen ?   Motion 1  
Rasmus Birkeland 26358890 Motion 1 Motion 2
Kim  Jensen 4214 0244 Motion 2 Motion 3
Simon  Slumstrup 27407743 Motion 2 Motion 3
Bjarke Hansen 23716444 Motion 2 Motion 3
Bo Axelsen 25653813 Motion 2 Motion 3
Nanna Fønss 22424014 Motion 2 Nybegynderkvinder
Mette Verner 24447088 Begynderkvinder Motion 3
Thomas Østergaard-Geisler 53628275 Motion 3  
Peter Nørdam 40830522 motion 3  
Trine Nørdam 61776394 motion 3  
Per Mai 23950409 Motion 3  
Dan Kaihøj 61551993 Motion 3 ?
Sanne Biisgaard 20523650 Motion 3 Motion 2
Camilla Kristensen 40553948 Ny Begynderkvinder Nybegynder kvinder
Signe Hvid Maribo   Ny begynderkvinder Begynderkvinder
Laila Holm Nielsen   Ny begynderkvinder Begynderkvinder
Dorte Olesen Hecksher 30893047 Nybegynder kvinder Begynderkvinder
Stine  Holst   Motion 1 ?
           
           
Første halvår 2018              
  Tema Motion 1 Motion 2 Motion 3
Træner Assistent Træner Assistent Træner Assistent
Torsdag 21-06-18 (uge 25)  Surprise     Simon   kun tirsdage
Tirsdag 26-06-18 (uge26)  Overraskelse      Morten & Christian   Per Mai  Peter Nørdam
Torsdag 28-06-18  Stor overraskelse     Morten & Christian    kun tirsdage
Tirsdag 03-07-18 (uge 27) FØRSTE TIRSDAG      Kim   Sanne Biisgaard   Per Mai 
Torsdag 05-07-18 God sommerferie !      Mette   kun tirsdage
 Andet halvår 2018             
  Tema Motion 1 Motion 2 Motion 3
Træner Assistent Træner Assistent Træner Assistent
Tirsdag 7/8 (uge 32) Første træning efter sommerferien          Anders B  
Torsdag 9/8  Tur / konddition     Kim    kun tirsdag
Tirsdag 14/8 (uge 33)**  Sikkerhed, bevægelse på cyklen         Peter N   
Torsdag 16/8  Tur / konddition     Kim    kun tirsdage
Tirsdag 21/8 (uge 34)  Grundposition    

Kim 

  Anders B   
Torsdag 23/8  Tur / kondition         kun tirsdage
Tirsdag 28/8  (uge 35)  Svingtekning            
Torsdag 30/8  Tur / kondition         kun tirsdage
Tirsdag 4/9 (uge 36)  Sving         Anders B   
Torsdag 6/9  Tur / kondition         kun tirsdage
Tirsdag 11/9 (uge 37)  Svingteknik         Peter N   
Torsdag 13/9  Tur / kondition         kun tirsdage
Tirsdag 18/9 (uge 38)  Rockgarden,rødder og drop        

 Dan Kaihøj

 
Torsdag 20/9  Tur / kondition         kun tirsdage
Tirsdag 25/9 (uge 39)  Rockgarden,rødder og drop          Dan Kaihøj  
Torsdag 27/9  Tur / kondition         kun tirsdage
Tirsdag 2/10 (uge 40) Første Tirsdag            
Torsdag 4/10  Tur / kondition         kun tirsdage
Tirsdag 9/10 (uge 41)  Læs sporet og vælg linie         Sanne B   
Torsdag 11-10-18  Tur / kondition         kun tirsdage
Tirsdag 16/10 (uge 42)  Læs sporet og vælg linie            
Torsdag 18/10  Tur / kondition         kun tirsdage
Tirsdag 23/10 (uge 43) Sidste træning inden vinter sæson            
               
Første tirsdag arrangementsansvarlige (pølselisten)
Tirsdag 3/7 (uge 27) Simon og Kim (Ishus)            
Tirsdag 7/8 (uge 32)              
Tirsdag 4/9 (uge 36) Thomas & Anders Bisholt            
Tirsdag 2/10 (uge 40)              
Tirsdag 23/10 (uge 43)              
Klubbens træning

Træningen er grundstammen i klubbens aktiviteter. Det er her, vi opbygger vores form, forbedre vores teknik men ligeså vigtigt dyrker den sociale relation til andre klubmedlemmer.  Det er altid nemmere at få trænet, når man har en fast aftale om træning med klubkammerater og ved at der er forberedt en god træning end at tage sig sammen til at træne alene.

Vores træing foregår på forskellige hold. Du kan læse mere om de forskellige hold i menupunktet Træning -> Holdbeskrivelser.

Træningstider voksne (officielle):

 • Tirsdag og torsdag kl.18-20 med træner
 • Søndag kl.10 (tur)

Første tirsdag i måneden, er alle nybegyndere velkomne til at køre med. Hvis det ikke er muligt, vil vi gerne bede om I kontakter formanden for Motionsudvalget, så vi kan sørge for at der er en eller flere trænere til at tage imod jer.

Udover dette aftales der også individuelle træningstidspunkter imellem klubbens medlemmer.

For information om træning for børn og unge, se her

Mødested:

Vi starter træningen fra vores klubhus Observatoriestien 1 A.

Hvor kører Aarhus MTB:

Vores træning foregår hovedsageligt i Marselis og Fløjstrup skovene syd for Aarhus. 

Klubfordele

Der er mange fordele ved at være medlem af Aarhus MTB. Udover det sociale er der klubture til ind- og udland, fælles kørsel til løb, kvalitetsklubtøj til fordelagtige priser, klubaftener, rabatter hos vores sponsorer, individuelle og fælles træningsprogrammer, tekniktræning og meget andet.

Indmeldelse

Du må gerne prøve at køre med os 3-4 gange, før du melder dig ind. Så har du en mulighed for at se om det at køre i klub er noget for dig. Du kan melde dig ind ved at vælge menupunktet Shop. Melder du dig ind, så gælder dit medlemsskab 1 år frem. Du vil herefter få en mail om, at det er tid at forny dit medlemsskab.

Hvis du er typen, der tager til løb og gerne vil forbedre dig med intervaltræning, så er det bedst at prøve en tur tirsdag eller torsdag. Kom gerne 10-15 minutter før træningsstart, så du har tid til at snakke med en træner inden afgang.

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningen Aarhus MTB er stiftet den 2. februar 2015 og har hjemsted i Aarhus kommune.
Foreningen er medlem af DGI og DCU (Danmarks Cykle Union) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF).

§ 2 Formål
Foreningens formål er at skabe et unikt mountainbikemiljø i Aarhus, hvor der er en koordineret og attraktiv indsats for herrer, damer, børn og unge, såvel motionister som licensryttere. 

En indsats, der bidrager til en forbedring af sammenhold, sikkerhed, resultater og sundhed i mountain­bikesporten. Det er endvidere foreningens formål at understøtte og udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen, samt at skabe kontakt med og deltage i netværk der udvikler muligheder og faciliteter for mountainbikesporten i Aarhus. 

§ 3 Medlemskab og kontingent
Alle, der aktivt anerkender og vil bidrage til foreningens formål, kan blive medlem.
Medlemskab opnås, når medlemskontingentet er betalt.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Deltagelse i træning / løb og klubbens øvrige arrangementer sker på medlemmets eget ansvar.
Foreningen kan ikke stilles økonomisk til ansvar over for medlemmet, dennes materiel, person eller pårørende.
Klubbens medlemmer skal til enhver tid udvise hensyn til andre skovgæster samt fremstå som en god repræsentant for mountainbikesporten og ikke mindst for Aarhus MTB.
Al færdsel i skoven skal ske inden for skovforvaltningens begrænsninger og påbud.
Deltagelse i offentlige medier må ikke være i strid med foreningens vedtægter.

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, ved at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved vedtægtsændringer.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning. 

§ 4 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af november måned.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal finde sted med mindst 1 måneds varsel ved skriftligt meddelelse og opslag i klubben. Indkaldelsen skal indeholde navne på opstillede kandidater til bestyrelsen.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med den endelige dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en 8 dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
2a) Beretning fra de enkelte udvalg til orientering
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Forelæggelse af bestyrelsens handlingsplan og budgetforslag for det kommende år til godkendelse
7) Valg af formand (lige år)
8) Valg af kasserer (ulige år)
8) Valg af 2 bestyrelsesmedlem (lige år)
9) Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
10) Valg af to suppleanter til bestyrelsen for 1 år
11) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
12) Valg af udvalgsformænd
13) Eventuelt

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 10 og 11.
Afstemningen sker ved håndsoprækning. Ved kampvalg eller hvis 1 medlemmer kræver det, skal der anvendes skriftlig afstemning. 

Alle, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen. Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Såfremt en eller flere af posterne i bestyrelsen ikke besættes under den ordinære generalforsamling, kan generalforsamlingen give bestyrelsen bemyndigelse til at supplere sig selv indtil næste generalforsamling. I tilfælde af manglende kasserer har bestyrelsen mulighed for at inddrage/ansætte en ekstern bogholder.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel eller 50 af foreningens medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fem uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 

§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, med formand og kasserer, der vælges direkte samt 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsesmøde afholdes efter tilsigelse fra formanden eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller kassereren, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Afgørelser træffes ved stemmeflertal.

§7 Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. Ved økonomiske dispositioner er det kassereren eller formanden, der kan udbetale penge fra kontoen uden samtykke fra andre i bestyrelsen.
Tegningsretten kan af bestyrelsen uddelegeres til enkeltpersoner eller udvalg.
Ved gældsstiftelse og ved køb og salg af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Indholdet af denne paragraf skal i relevante situationer meddeles tredjemand. 

§ 8 Regnskab
Foreningens regnskabsår er fra d. 1.10 til 30.9. Bestyrelsen skal inden den 1 november afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport uddeles til den ordinære generalforsamling.

§ 9 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i november gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 10 Vedtægtsændringer
Forandringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling hvor to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget.

Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Århus Kommunes Fritids- og kulturforvaltning for at sikre, at foreningen til stadighed kan godkendes som en folkeoplysende forening. 

§ 11 Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning eller fusion med en anden forening, kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling mindst 5 uger senere, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede.

På afsluttende generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre skal doneres til.

I tilfælde af en fusion med en anden klub med tilsvarende interesseområde fx landevejscykling, cross og mountainbike, kan foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre tilfalde den nye klub.

Grundlæggende har vi 4 hovedkategorier af hold i Aarhus MTB:

Disse kategorier opdeles i flere hold. Ind mellem laver vi træning og aktiviteter på tværs af holdene.

På alle holdene vil der hver gang være en af klubbens trænere (frivillige klubmedlemmer) der har lagt et program for aftens træning og der trænes både teknik, kondition i forskellig dossering afhængig af hold.

Som ny i klubben kan det være svært umiddelbart at finde det rigtige hold. Læs beskrivelsen og det er også altid en god ide at tage kontakt til en træner inden vi begynder at køre. Kom gerne 17.50, så der er tid til at snakke om det. Bemærk at træningen starter kl. 18.

Børn og Unge

Aarhus MTB har tre børn og unge hold, et for dem på 6-8 år, et for dem på 8-11 år og et for de store på 11-15 år. Herefter vil de unge kunne deltage i den almindelige træning sammen med de voksne.

Sport

Hver tirsdag og torsdag

I 2017 sæsonen er det planen at opdele i et Licens/Elite og et Sportshold. Licens/Eliteholdet er for dem, som kører løb og tager podieplaceringer til disse. Afviklingen af træningen forgår uden pauser og kører efter et fastlagt program af klubbens træner. Sport er for dem som er seriøse med deres træning, men måske ikke har lysten eller tiden til at træne den mængde der er krævet for at blande sig i toppen.

Formålet med sportsholdet er at skabe et miljø hvor det er legalt at køre hurtigt og hvor der er fokus på at få mest muligt ud af træningen. På sportsholdet er der plads til dem der tager træningen seriøst og effektiv træning har første prioritet.

Der startes fra klubhuset kl 18 tirsdag og torsdag og der køres sammen ud til mindestenen, hvor der er opsamling kl 18:30 så dem der evt. vil træne lidt før kan støde til. Her forventes det at alle er opvarmet og selve programmet kan afvikles, der køres efter klubbens træningsprogram som er tilgængeligt på web-siden.

Der forventes et vist niveau for at køre med sportsholdet, men da træningen køres på rundstrækninger med opsamling vil de fleste kunne køre med. Efter afvikling af træningsprogrammet vil der ofte blive kørt en ekstra tur, hvor der evt. opdeles efter niveau.

 • Krav til kondition: Du er i rigtig god form eller er parat til at arbejde på at få det.
 • Krav til tekniske færdigheder: God teknik
 • Krav til humør: Store krav til overskud - også når vi med høj intensitet gir den gas sker det med et smil !

Motion

Motionsholdene spænder vidt i niveau og fokus. Der er masser af gode grunde til at cykle MTB: frisk luft, motion, teknik, sjov, udstyr, kammeratskab, konkurrence mod sig selv og andre ….

Uanset dette forsøger vi med de forskellige hold at have hold der gør det muligt at for alle at få nogle inspirerende og sjove aftner med klubkammeraterne. Fokus på motionsholdene er på det at få motion i skoven og have det sjovt, og samtidig at højne niveauet gennem både intervaltræning og tekniktræning.

Motion 1

[indhold følger]

Hver tirsdag og torsdag

 • Krav til kondition:
 • Krav til tekniske færdigheder:
 • Krav til humør:

Motion 2

Hver tirsdag og torsdag

Motion 2 er holdet for letøvede og øvede MTB ryttere og motionister, der gerne vil køre en tur i skoven med andre. Der må gerne være lidt udfordringer både teknisk og til konditionen, men motion skal være sjov !

Vi ønsker at blive bedre men ikke nødvendig vis hurtigere. Vi venter på hinanden og tager godt imod såvel næste nye som dem der ikke har kørt et stykke tid – og vi venter på alle !

Vi træner færdigheder på cyklen, og forskellige sektioner med drops, nedkørsler, opkørsler osv. øves. Der samles op undervejs, og alle kører ud og hjem sammen. Er der stor forskel i konditionen, vil der køres i sløjfer, så alle samles op, og der køres først videre, når alle har fået pusten. Vi kører ca. 2 timer pr. træning.

Motion 2 har et hold af trænere, der vil være en turnusordning. De forskellige trænere har en blandet baggrund men fælles for os alle er at vi ønsker at være med til at gøre det inspirerende, sjovt og udviklende at cykle MTB.

På motion 2 vil man få en bedre kondition, sjov og udvikle en bedre teknik i skoven.

 • Krav til kondition: Almindelig grundform med ønske om forbedring
 • Krav til tekniske færdigheder: Basal teknik med plads til forbedring
 • Krav til humør: Store krav - vi hygger sammen og har det sjovt – også når vi indimellem udfordres

 

Motion 3 

Hver tirsdag.

Motion 3 er et hold for begyndere og motionister, der gerne vil køre en tur i skoven, uden det bliver for teknisk, men hvor basale MTB-færdigheder som fx balance og sving bliver indøvet.

Holdet vil køre i samme tempo og træningsmønster igennem hele sæsonen, og det er derfor muligt at starte på holdet når som helst i løbet af sæsonen. Fokus vil være på motionen og sjov i skoven. Derudover trænes en del færdigheder på cyklen, og forskellige sektioner med drops, nedkørsler, opkørsler osv. øves. Der samles op undervejs, og alle kører ud og hjem sammen. Er der stor forskel i konditionen, vil der køres i sløjfer, så alle samles op, og der køres først videre, når alle har fået pusten. Vi kører ca. 2 timer pr. træning.

Motion 3 har ingen faste trænere, der vil være en turnusordning, så I har mulighed for at møde mange af trænerne i klubben. Det vil altid være en erfaren træner fra Aarhus MTB’s motionsudvalg, som vil sikre en varieret træning.

På motion 3 vil man få en bedre kondition og blive helt fortrolig med de basale teknikker på cyklen.

 • Krav til kondition: Ingen - alle kan være med
 • Krav til tekniske færdigheder: Ingen - alle kan være med
 • Krav til humør: Store krav - vi hygger os sammen og har det sjovt

Kvinder

Kvinder er mere end velkomne på både Sport og Motionsholdene. Der er dog nogen kvinder, der foretrækker at køre sammen med andre kvinder og det er der god mulighed for – også som begynder.

Begynderstart kvinder

Den 1. tirsdag i hver måned.

Dette hold er for dig, der er helt ny på MTB. Vi lærer at skifte gear, bruge bremserne, placering på cyklen osv. Efter grundig introduktion til det på brede grusstier, kører vi lige så stille ud på sporet og prøver kræfter med det på små ukomplicerede strækninger. De forskellige ting øves, og træneren korrigerer undervejs. Afhængig af holdets størrelse kan der også lægges diverse ”lege” ind som fx navneleg, balanceleg osv.

Udover MTB handler det i stor grad også om socialt samvær og at lære hinanden at kende, så man også har en makker på eget niveau at køre i skoven med i weekenden og lignende. Vi skal have det sjovt på MTB!

 • Krav til kondition: Ingen - alle kan være med uanset form
 • Krav til tekniske færdigheder: Ingen - alle kan være med
 • Krav til humør: Store krav - vi passer på hinanden og har det sjovt
 • Krav til udstyr: Mountainbike, praktisk påklædning, hjelm er obligatorisk !

Begynderkvinder

Hver tirsdag.

Holdet er for begynderkvinder, som enten har deltaget i begynderstart og er klar til at rykke videre, eller for dig som har kørt lidt selv, men som stadig føler dig usikker på sporet og har brug for basal træning og læring om cyklen.

Hver tirsdag er der et program for træningen, så der sker en løbende progression med variation fra gang til gang. Træningsprogrammet kan ses på hjemmesiden. Afhængig af vejret eller specifikke ønsker, kan der ændres i programmet. Hensigten med dette hold er forbedring af teknik og kondition samt at blive fortrolig med sporet, så man – når man føler sig klar – kan rykke videre til klubbens andre hold. Men allervigtigst; Vi skal opbygge et godt socialt sammenhold og have det sjovt, for så lærer man meget hurtigere.

 • Krav til kondition: Ingen - alle kan være med uanset form
 • Krav til tekniske færdigheder: Ingen - alle kan være med
 • Krav til humør: Store krav - vi passer på hinanden og har det sjovt

”De Selvkørende”

Hver tirsdag og torsdag.

Et hold for øvede kvinder som selv finder ud af at køre en tur, øve et bestemt sted på sporet, køre intervaller osv. Med øvet menes, at man er fortrolig med sporet og kan køre det meste (evt. ikke de mest tekniske passager). Ønskes mere struktureret træning henvises til motionsholdene, som både er for kvinder og mænd. Dette hold er baseret på spontanitet og ønsker den pågældende træningsdag.

 • Krav til kondition: Almindelig grundform
 • Krav til tekniske færdigheder: Basal teknik med plads og lyst til forbedring
 • Krav til humør: Store krav - vi hygger sammen og har det sjovt – også når vi indimellem udfordre hinanden.

Arrangementer

09sep
Klubtur til Auning med Flæsk
søndag kl.09:00 - 15:00

Login

Gå til toppen