quickpay hojmark

Energi Solution

SeierFitness inverted

Navn   Mail Telefon Fokus Sekundært
Martin Ahler   ad hoc Motion 1
Anders Bisholt 9398258 Motion 1 Motion 2
Benn Bjerregaard   Motion 1 Motion 2
Henrik Vindshøj 20706897 Motion 1 Motion 1
Mads Grand 22630220 Motion 1 Motion 1
Casper Nyhuus ?   Motion 1  
Frederik Axelsen ?   Motion 1  
Rasmus Birkeland 26358890 Motion 1 Motion 2
Kim  Jensen 4214 0244 Motion 2 Motion 3
Simon  Slumstrup 27407743 Motion 2 Motion 3
Bjarke Hansen 23716444 Motion 2 Motion 3
Bo Axelsen 25653813 Motion 2 Motion 3
Nanna Fønss 22424014 Motion 2 Nybegynderkvinder
Mette Verner 24447088 Begynderkvinder Motion 3
Thomas Østergaard-Geisler 53628275 Motion 3  
Peter Nørdam 40830522 motion 3  
Trine Nørdam 61776394 motion 3  
Per Mai 23950409 Motion 3  
Dan Kaihøj 61551993 Motion 3 ?
Sanne Biisgaard 20523650 Motion 3 Motion 2
Camilla Kristensen 40553948 Ny Begynderkvinder Nybegynder kvinder
Signe Hvid Maribo   Ny begynderkvinder Begynderkvinder
Laila Holm Nielsen   Ny begynderkvinder Begynderkvinder
Dorte Olesen Hecksher 30893047 Nybegynder kvinder Begynderkvinder
Stine  Holst   Motion 1 ?
           
           
Første halvår 2018              
  Tema Motion 1 Motion 2 Motion 3
Træner Assistent Træner Assistent Træner Assistent
Torsdag 21-06-18 (uge 25)  Surprise     Simon   kun tirsdage
Tirsdag 26-06-18 (uge26)  Overraskelse      Morten & Christian   Per Mai  Peter Nørdam
Torsdag 28-06-18  Stor overraskelse     Morten & Christian    kun tirsdage
Tirsdag 03-07-18 (uge 27) FØRSTE TIRSDAG      Kim   Sanne Biisgaard   Per Mai 
Torsdag 05-07-18 God sommerferie !      Mette   kun tirsdage
 Andet halvår 2018             
  Tema Motion 1 Motion 2 Motion 3
Træner Assistent Træner Assistent Træner Assistent
Tirsdag 7/8 (uge 32) Første træning efter sommerferien          Anders B  
Torsdag 9/8  Tur / konddition     Kim    kun tirsdag
Tirsdag 14/8 (uge 33)**  Sikkerhed, bevægelse på cyklen         Peter N   
Torsdag 16/8  Tur / konddition     Kim    kun tirsdage
Tirsdag 21/8 (uge 34)  Grundposition    

Kim 

  Anders B   
Torsdag 23/8  Tur / kondition         kun tirsdage
Tirsdag 28/8  (uge 35)  Svingtekning Rasmus        Bo Axelsen   
Torsdag 30/8  Tur / kondition  Henrik       kun tirsdage
Tirsdag 4/9 (uge 36)  Sving Casper       Anders B   
Torsdag 6/9  Tur / kondition Casper        kun tirsdage
Tirsdag 11/9 (uge 37)  Svingteknik Anders        Peter N   
Torsdag 13/9  Tur / kondition  Rasmus     Bjarke  kun tirsdage
Tirsdag 18/9 (uge 38)  Rockgarden,rødder og drop Martin     Bjarke  

 Dan Kaihøj

 
Torsdag 20/9  Tur / kondition  Anders       kun tirsdage
Tirsdag 25/9 (uge 39)  Rockgarden,rødder og drop Frederik  

 Mette

   Dan Kaihøj  
Torsdag 27/9  Tur / kondition Rasmus        kun tirsdage
Tirsdag 2/10 (uge 40) Første Tirsdag Frederik           
Torsdag 4/10  Tur / kondition  Anders       kun tirsdage
Tirsdag 9/10 (uge 41)  Læs sporet og vælg linie Henrik    Bjarke    Sanne B   
Torsdag 11-10-18  Tur / kondition Casper        kun tirsdage
Tirsdag 16/10 (uge 42)  Læs sporet og vælg linie  Rasmus          
Torsdag 18/10  Tur / kondition  Frederik       kun tirsdage
Tirsdag 23/10 (uge 43) Sidste træning inden vinter sæson  Alle som har mulighed for at komme          
               
Første tirsdag arrangementsansvarlige (pølselisten)
Tirsdag 3/7 (uge 27) Simon og Kim (Ishus)            
Tirsdag 7/8 (uge 32)              
Tirsdag 4/9 (uge 36) Thomas & Anders Bisholt            
Tirsdag 2/10 (uge 40)              
Tirsdag 23/10 (uge 43)              

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningen Aarhus MTB er stiftet den 2. februar 2015 og har hjemsted i Aarhus kommune.
Foreningen er medlem af DGI og DCU (Danmarks Cykle Union) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF).

§ 2 Formål
Foreningens formål er at skabe et unikt mountainbikemiljø i Aarhus, hvor der er en koordineret og attraktiv indsats for herrer, damer, børn og unge, såvel motionister som licensryttere. 

En indsats, der bidrager til en forbedring af sammenhold, sikkerhed, resultater og sundhed i mountain­bikesporten. Det er endvidere foreningens formål at understøtte og udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen, samt at skabe kontakt med og deltage i netværk der udvikler muligheder og faciliteter for mountainbikesporten i Aarhus. 

§ 3 Medlemskab og kontingent
Alle, der aktivt anerkender og vil bidrage til foreningens formål, kan blive medlem.
Medlemskab opnås, når medlemskontingentet er betalt.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Deltagelse i træning / løb og klubbens øvrige arrangementer sker på medlemmets eget ansvar.
Foreningen kan ikke stilles økonomisk til ansvar over for medlemmet, dennes materiel, person eller pårørende.
Klubbens medlemmer skal til enhver tid udvise hensyn til andre skovgæster samt fremstå som en god repræsentant for mountainbikesporten og ikke mindst for Aarhus MTB.
Al færdsel i skoven skal ske inden for skovforvaltningens begrænsninger og påbud.
Deltagelse i offentlige medier må ikke være i strid med foreningens vedtægter.

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, ved at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved vedtægtsændringer.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning. 

§ 4 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af november måned.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal finde sted med mindst 1 måneds varsel ved skriftligt meddelelse og opslag i klubben. Indkaldelsen skal indeholde navne på opstillede kandidater til bestyrelsen.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med den endelige dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en 8 dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
2a) Beretning fra de enkelte udvalg til orientering
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Forelæggelse af bestyrelsens handlingsplan og budgetforslag for det kommende år til godkendelse
7) Valg af formand (lige år)
8) Valg af kasserer (ulige år)
8) Valg af 2 bestyrelsesmedlem (lige år)
9) Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
10) Valg af to suppleanter til bestyrelsen for 1 år
11) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
12) Valg af udvalgsformænd
13) Eventuelt

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 10 og 11.
Afstemningen sker ved håndsoprækning. Ved kampvalg eller hvis 1 medlemmer kræver det, skal der anvendes skriftlig afstemning. 

Alle, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen. Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Såfremt en eller flere af posterne i bestyrelsen ikke besættes under den ordinære generalforsamling, kan generalforsamlingen give bestyrelsen bemyndigelse til at supplere sig selv indtil næste generalforsamling. I tilfælde af manglende kasserer har bestyrelsen mulighed for at inddrage/ansætte en ekstern bogholder.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel eller 50 af foreningens medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fem uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 

§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, med formand og kasserer, der vælges direkte samt 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsesmøde afholdes efter tilsigelse fra formanden eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller kassereren, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Afgørelser træffes ved stemmeflertal.

§7 Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. Ved økonomiske dispositioner er det kassereren eller formanden, der kan udbetale penge fra kontoen uden samtykke fra andre i bestyrelsen.
Tegningsretten kan af bestyrelsen uddelegeres til enkeltpersoner eller udvalg.
Ved gældsstiftelse og ved køb og salg af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Indholdet af denne paragraf skal i relevante situationer meddeles tredjemand. 

§ 8 Regnskab
Foreningens regnskabsår er fra d. 1.10 til 30.9. Bestyrelsen skal inden den 1 november afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport uddeles til den ordinære generalforsamling.

§ 9 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i november gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 10 Vedtægtsændringer
Forandringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling hvor to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget.

Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Århus Kommunes Fritids- og kulturforvaltning for at sikre, at foreningen til stadighed kan godkendes som en folkeoplysende forening. 

§ 11 Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning eller fusion med en anden forening, kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling mindst 5 uger senere, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede.

På afsluttende generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre skal doneres til.

I tilfælde af en fusion med en anden klub med tilsvarende interesseområde fx landevejscykling, cross og mountainbike, kan foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre tilfalde den nye klub.

Som medlem af Aarhus MTB har du en række fordele hos vores sponsorer. Klubbens sponsorer støtter os dog også på mange andre måder end med rabataftaler, så støt dem, de støtter os!

Husk at medbringe dit medlemskort, som du fik ved indmeldelsen i klubben, når du handler med vores sponsorer.

 

Rask Cykler (Nørregade 18, 8000 Aarhus)

På ikke, i forvejen, nedsatte varer:

  • Cykler over kr.15.000,- 15%
  • Cykler under kr.15.000,- 10%
  • El-cykler uanset pris - 10%
  • Alt udstyr 15% dog ikke bestillingsvarer

Rask Cykler vil derudover tilbyde nogle ekstra gode medlemstilbud på relevante varer, samt på bestillingsvare vil de prøve at matche internet priser.

 

Seier Fitness

  • 20% på vejl. pris medlemskab
  • Licensryttere kan for 200 kr. pr. måned blive Club Medlem

 

Sparekassen Kronjylland

Ved henvisning af potentielle kunder til Sparekassen Kronjylland, hvor der afholdes et kundemøde, betaler Sparekassen kontant kr. 500 pr. afholdt møde. (Studerende kr. 250 pr. afholdt møde)

 

Samarbejdspartner

Cafe Zeeziek:

Gratis filterkaffe
Gratis cykelvask, hent kort I caféen
20% på menukortet

Klubbens træning

Træningen er grundstammen i klubbens aktiviteter. Det er her, vi opbygger vores form, forbedre vores teknik men ligeså vigtigt dyrker den sociale relation til andre klubmedlemmer.  Det er altid nemmere at få trænet, når man har en fast aftale om træning med klubkammerater og ved at der er forberedt en god træning end at tage sig sammen til at træne alene.

Vores træing foregår på forskellige hold. Du kan læse mere om de forskellige hold i menupunktet Træning -> Holdbeskrivelser.

Træningstider voksne (officielle):

  • Tirsdag og torsdag kl.18-20 med træner
  • Søndag kl.10 (tur)

Første tirsdag i måneden, er alle nybegyndere velkomne til at køre med. Hvis det ikke er muligt, vil vi gerne bede om I kontakter formanden for Motionsudvalget, så vi kan sørge for at der er en eller flere trænere til at tage imod jer.

Udover dette aftales der også individuelle træningstidspunkter imellem klubbens medlemmer.

For information om træning for børn og unge, se her

Mødested:

Vi starter træningen fra vores klubhus Observatoriestien 1 A.

Hvor kører Aarhus MTB:

Vores træning foregår hovedsageligt i Marselis og Fløjstrup skovene syd for Aarhus. 

Klubfordele

Der er mange fordele ved at være medlem af Aarhus MTB. Udover det sociale er der klubture til ind- og udland, fælles kørsel til løb, kvalitetsklubtøj til fordelagtige priser, klubaftener, rabatter hos vores sponsorer, individuelle og fælles træningsprogrammer, tekniktræning og meget andet.

Indmeldelse

Du må gerne prøve at køre med os 3-4 gange, før du melder dig ind. Så har du en mulighed for at se om det at køre i klub er noget for dig. Du kan melde dig ind ved at vælge menupunktet Shop. Melder du dig ind, så gælder dit medlemsskab 1 år frem. Du vil herefter få en mail om, at det er tid at forny dit medlemsskab.

Hvis du er typen, der tager til løb og gerne vil forbedre dig med intervaltræning, så er det bedst at prøve en tur tirsdag eller torsdag. Kom gerne 10-15 minutter før træningsstart, så du har tid til at snakke med en træner inden afgang.

Arrangementer

30mar
Trænerkursus 2019
lørdag kl.09:00 - 16:00
31mar
Rekrutteringsdag af nye medlemmer
søndag kl.09:00 - 16:00
02apr
Sæsonstart med grillpølser
tirsdag kl.18:00 - 21:00
04maj
Opstarts klubtur til Feriecenter Slettestrand
lørdag kl.08:00 - søndag kl. 15:00
24jun
Klubtur til Saalbach
mandag kl.00:00 - hele dagen - søndag kl. 00:00
Gå til toppen